Privatlivspolitik

Kolding Friskole behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller forældre, der har børn i vores skole og SFO, hvordan vi behandler personoplysninger. Alle forældre bør læse denne politik, og såfremt der er spørgsmål til denne politik, bedes I kontakte os.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontaktes vi?

Kolding Friskole er dataansvarlig, og vi sikrer, at de personoplysninger, vi behandler, behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Skolens bestyrelsesformand Kenni Foldager kan kontaktes på tlf. 5319 5152 og på mail kennifoldager@gmail.com

Skolens leder Jane Lagoni kan kontaktes på tlf. 7553 5822 og på mail jane@koldingfriskole.dk

Formålet med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger for at drive skole og SFO.

Retsgrundlaget er forældrenes aftale med Kolding Friskole om optagelse af deres barn/børn i skolen og SFO (indmeldelsesblanket).

Kolding Friskoles forældre er forpligtede til at give os de personoplysninger, vi skal bruge for at kunne indgå en aftale om optagelse på skolen.

Kategori af personoplysninger og samtykker

Elever i skolen og børn i SFO.

Om vores elever/børn modtager vi fra forældrene følgende personoplysninger: navn, adresse, CPR-nr., barnets læge.

I forbindelse med indmeldelse svarer forældrene endvidere på, om der er oplysninger om barnets sygdomme, allergier, syn hørelse mv. (Bemærkning: særlige hensyn), som kan have betydning for skolegangen og/eller i SFO. Disse oplysninger kan være personfølsomme og videregives ikke uden forældrenes samtykke.

Endvidere spørger vi i forbindelse med indmeldelse forældrene, om barnet tidligere har været i kontakt med PPR, talepædagog, AKT, SP eller andet, som kan være relevant for skolegangen og/eller i SFO.  Årsagen hertil ønskes også oplyst. Disse svar kan indeholde særlige følsomme personoplysninger, og hvis forældrene svarer bekræftende her, beder vi om forældrenes samtykke til at indhente oplysningerne herom. Disse oplysninger videregives ikke uden forældrenes samtykke.

Endelig beder vi i forbindelse med indmeldelse om forældrenes samtykke til, at vi må bruge billeder og videoklip på skolens hjemmeside, sociale medier, nyhedsmedier, skriftligt og elektronisk materiale om skolen.

Såfremt der laves en indstilling til talepædagog, fysioterapeut eller PPR, indhentes forudgående samtykke hos forældrene, og der videregives således ingen oplysninger i den forbindelse uden samtykke.

Alle elever på skolen tildeles et UNI-login (en mailadresse og en adgangskode)

Såfremt elever i skolen og SFO modtager fripladstilskud fra Fordelingssekretariatet, modtager vi tilskudslister fra Fordelingssekretariatet herom.

Forældre

Om forældrene skal vi have følgende almindelige personlysninger: navn, adresse, tlf.nr., mailadresse samt CPR-nr.

Behandling og videregivelse af personoplysninger

Vi anvender de personoplysninger, vi indsamler om vores forældre og elever i skolen og i SFO til at kunne drive skole og SFO, herunder opkræve betaling for at gå i skolen og i SFO.

I løbet af skolegangen gennemføres der forskellige tests og evalueringer af eleverne. Disse videregives ikke.

Både i skolen og i SFO afholdes der løbende forældresamtaler og evt. andre møder med forældrene, hvor der kan blive udfærdiget notater og referater. Disse videregives ikke.

Endvidere kan der være tilfælde, hvor børn og elever drøftes på medarbejdermøder, lærermøder, faggruppemøder m.v. I sådanne tilfælde kan personoplysninger eller oplysninger, som kan henføres til bestemte børn/elever, fremgå af mødereferater. Disse referater videregives ikke.

Eleverne bruger deres UNI-login i løbet af skolegangen for at få adgang til IT-baseret undervisningsmateriale samt til at kunne kommunikere elektronisk med både lærere og andre elever og for at kunne dele undervisningsrelateret materiale med hinanden.

I 8. og 9. klasse gennemføres uddannelsesparathedsvurderinger. Disse oplysninger videregives elektronisk til relevante myndigheder. I forbindelse med udskolingselevernes efterfølgende uddannelsesvalg videregives også forældrenes navne, adresser og CPR-nr. til relevante myndigheder til brug for forældrenes elektroniske underskrift heraf.

Når eleverne får karakterer i 9. klasse, registreres disse både til brug for indberetninger til relevante myndigheder samt til brug for udarbejdelse af eksamensbeviser. Ud over indberetning videregives disse karakterer ikke.

Skolen bruges desuden personoplysningerne til generel kommunikation med forældre, børn og elever. Der sendes f.eks. breve og mails, ligesom der udarbejdes klasselister og andre oversigter – f.eks. oversigt over hvilke børn, der er indmeldt i SFO.

Hvert år udarbejdes der en folder om skolen, hvori elevernes/børnenes navne, adresser, tlf.nr. og klassetrin fremgår. Denne adresseliste er tilgængelig for alle familier og ansatte på skolen og SFO.

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse videregives til Skolens Støtteforening, der ud fra disse oplysninger opkræver kontingent og laver rengørings- og arbejdslister.

I forbindelse med revision af skolens regnskab videregives visse personoplysninger til skolens revisor – f.eks. oplysninger om, hvilke elever vi modtager specialundervisningstilskud til samt oplysninger, der skal bruges til afstemning af f.eks. modtaget fripladstilskud.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Kolding Friskole opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.

Vi opbevarer alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt, dvs. at personoplysninger om vores elever, SFO børn og disses forældre slettes og makuleres, når børnene/eleverne ikke længere går på skolen.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har og behandler om dig og dit barn. Ønsker du indsigt, skal du skrive til os på mailadressen kontor@koldingfriskole.dk, og vi vil imødekomme din indsigtsret så hurtigt som muligt.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger skal slettes eller bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hjemmeside – Cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på Kolding Friskoles hjemmeside og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, det er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige, for at vores hjemmeside kan fungere optimalt.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din internetbrowser.