Opskrivning og optagelsesprocedure

Hvis man ønsker sit barn skrevet på Kolding Friskoles venteliste, sker det ved udfyldelse af vores opskrivningsskema, som kan downloades nedenfor.

Sådan gør du

For at skrive dit barn/dine børn på venteliste til en plads på Kolding Friskole, kan du downloade vores opskrivningskema.

Download Opskrivningsskema til venteliste

Udfyldt skema mailes til skolen på kontor@koldingfriskole.dk.

Optagelse på ventelisten til en plads på Kolding Friskole er betinget af medlemskab af Kolding Friskoles Støtteforening. Dette gælder fortsat ved optagelse som elev. Støtteforeningen sender en kontingentopkrævning.

Der er oprettet en ny kategori på ventelisten, som giver flersprogede børn fortrinsret, således at de placeres lige efter søskende og medarbejder-børn på ventelisten. (Børn, hvor én eller begge forældre har et andet modersmål end dansk). Denne regel gælder for højst 2 børn på hver årgang.
I det øjeblik, dit barn bliver optaget som elev, er der mulighed for at melde barnet ind i skolens SFO, Skovkanten. Der er som sådan ingen klassetrinsgrænse for at være indmeldt. Indmeldelsesblanketten finder du under skovkantens menupunkt.

Optagelsesprocedure

Søskende og medarbejderbørn har fortrin på ventelisten. Desuden har 2 to-sprogede elever pr. årgang fortrin på ventelisten. Optagelse sker i øvrigt efter opskrivningsdato med skyldig hensyntagen til en lige fordeling mellem kønnene.

For kommende 0. klasses-elever er proceduren for optagelse følgende:
I efteråret forud for skolestarten inviteres de 20 øverste på ventelisten til samtale med skoleleder og børnehaveklasseleder. Derpå foretages den endelige tilmelding samtidig med indbetaling af et depositum på 3 måneders skolepenge.

Dette depositum gælder for alle nye elever. Der kan søges om nedsættelse af depositumbeløbet.

Skolepenge

Skolepengene andrager 1365 kr. pr. måned i 11 måneder.
For første søskende ydes en rabat på kr. 100, for anden søskende kr. 200 og for tredje søskende kr. 400 og fjerde søskende kr. 600.
Ud over skolepengene koster det ekstra at deltage i skolens udenlandsrejser.
Staten uddeler hvert år i december et beløb til nedsættelse af skolepenge for familier med lave indkomster. Ansøgningsskema fås på kontoret.
Friskolen bruger af egne midler et tilsvarende beløb til nedsættelse af skolepenge til familier med lav indkomst.

Nyt for både Skole og F.O. er at det hvert år pr. 1. august reguleres med 3%.
Hvis ikke man inden 3 md er tilmeldt BS opkræves et administrationsgebyr på 100 kr. pr. md.

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev skal ske skriftligt og med mindst 3 måneders varsel.