Værdigrundlag og formål

Skolens formål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende love og retningslinjer for friskoler og private grundskoler m.v. Skolens virke bygger på åndsfrihed og demokrati og på et åbent, fordomsfrit og forpligtende fællesskab mellem elever, medarbejdere og forældre.

Skolens opgave er at medvirke til elevernes almene dannelse og til, at de får de bedste forudsætninger for et godt barne- og voksenliv. Skolen har en ambition om at være fremtidsrettet og forberede eleverne bedst muligt til deres videre uddannelse og/eller arbejde. Skolen prioriterer i lyset af dette løbende videreuddannelse af skolens medarbejdere.

For at skabe de bedste betingelser for trivsel, såvel fagligt, socialt og personligt prioriterer skolen at være en skole med samarbejde på tværs af årgange og fag, hvor alle skolens elever, medarbejdere og til dels også forældrene kender hinanden.

Skolens opgave er at skabe et miljø, hvor det enkelte barn udfordres, og hvor kundskaber, kompetencer og udtryksformer tilegnes i meningsfulde sammenhænge og i en atmosfære af tryghed, anerkendelse og gensidig respekt. Skolen vil bestræbe sig på gennem relevante undervisningsformer, at eleverne bevarer motivation og lyst til fortsat læring. Ligeledes vil der på skolen være fokus på at styrke elevernes ansvarsfølelse over for sig selv og andre.

Skolen arbejder med at opbygge fællesskaber, som giver eleverne oplevelser, opøver dem i et forpligtende samarbejde og i at se fællesskabets muligheder. Skolen ønsker at skabe nære og trygge rammer for eleverne, så eleverne tør stå ved, hvem de er og får lyst til at udvikle deres personlighed. Vi ser forskellighed som en styrke.

Faste traditioner som: Julestue, Musik i Skoven, fælles lejrskole for hele skolen, morgensamling, forældrerengøring, fastelavnsfest, 1. skoledag for alle elever, medarbejdere og forældre bidrager til styrkelse af det forpligtende fællesskab på Kolding Friskole.

Forældrene inddrages i tilrettelæggelse og afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter.

Skolens opgave er gennem intellektuelle, praktiske og musiske aktiviteter at give eleverne oplevelser og udfordringer, som udvikler krop, fantasi, nysgerrighed, selvværd, faglige kundskaber og skabende evner samt opøver evnen til selvstændig vurdering, kritisk stillingtagen og kreativ tænkning.

Undervisningen tilstræbes at være udfordrende for alle elever og skabe rammerne for arbejdsomhed og faglig fordybelse samt at give plads til spontanitet, begejstring og glæde.

Skolens opgave er at give eleverne indsigt i og forståelse af egne og andres traditioner og kulturværdier.

Ligeledes er det skolens opgave at oplyse eleverne om menneskets samspil med naturen, ligestilling mellem kønnene og grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder i en moderne globaliseret verden.

Foto af: Nicolai Franzen