Undervisning og fagbeskrivelser

Elevernes lektionstal på de enkelte årgange og i de enkelte fag kan ses under timefordeling her på skolens hjemmeside.

Her et par ord om fagene og undervisningen i øvrigt:

Skolen tilbyder Folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Dansk/projekt

For 0.-3. klasse omfatter dansk/projekt-timerne sammen med fortælletimerne følgende fag: Dansk, historie, religion og natur/teknik.  For 4. – 6. klasse dansk, historie og geografi.  For 7.-9. klasse omfatter ”dansk/projekt” primært dansk og projektskrivning.

Se nærmere om Fagformål og beskrivelse for dansk indskolingen

Se nærmere om Fagformål og beskrivelse for dansk mellemtrin og udskoling

Matematik

Alle elever har matematik fra 0.-9. klasse.

Se nærmere om Fagformål for matematik på Kolding Friskole

Fortælling

Faget fortælling dækker, sammen med dansk/projekt timerne, undervisning i de humanistiske fag fra 0.-7. klasse. De bærende elementer er fortælling, dialog og højtlæsning. Eleverne har mulighed for at lytte, sanse, opleve, undres, spørge og forholde sig til livets aspekter i en historisk og kulturel sammenhæng. Indholdet hentes fra mytologi, historie, religion, kultur- og samfundsforhold, og har bl.a. til formål at give eleverne indsigt i og forståelse for egne og andres traditioner og kulturværdier og for menneskets forskellige vilkår og rettigheder. Der er 2 fortælletimer på skemaet fra 0.-7. klasse.

Læs nærmere om Fagformål og beskrivelse for fortælling

Naturfagene

0.-2. klasse arbejder i 2 perioder forår og efterår én formiddag om ugen sammen i ”udeskolen”. Udeskolen udvikler elevernes grundlæggende viden om natur og miljø med afsæt i deres egne oplevelser og erfaringer. Den abstrakte læring i klasselokalet kobles med konkret læring i naturen. Elevernes motorik udvikles, og med udeskolen følger helt selvfølgeligt mere bevægelse og dertil frisk luft. Alle sanser og intelligenser er i spil. Undren og nysgerrighed øger elevernes motivation.

I 3. klasse indgår naturfaglige temaer i dansk/projektarbejde.

Naturfag i 4.-6. klasse har til formål at fremme elevernes interesse for og indsigt i naturvidenskabernes verden, i biologi, teknologi, fysik, miljøforhold og bæredygtighed. Temaerne hentes fra vores nære omgivelser, fra elevernes dagligdag og fra det store univers.

Se nærmere om Fagformål og beskrivelse for naturfag 4.-6.kl

Naturfag 7.-9. klasse: Geografi, biologi, fysik og kemi, som afsluttes med FA-prøver i 9. klasse.

Se nærmere om Fagformål og beskrivelse for naturfagene 7.-9. kl.

De humanistiske fag

I 8.-9. klasse undervises i kulturfagene historie, religion og samfundsfag. Disse fag indgår tillige i temaer og projektarbejde.

Se nærmere om Fagformål og beskrivelse for kulturfagene

Fremmedsprog

Eleverne har engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse.

Læs nærmere om Fagformål og beskrivelse for tysk

Læs nærmere om Fagformål og beskrivelse for engelsk

P-fag

P-fag omfatter billedkunst og håndarbejde.

Læs nærmere om Fagformål og beskrivelse for P-fag

Hjemkundskab

I 6. klasse har elever hjemkundskab.

Læs nærmere om Fagformål og beskrivelse for hjemkundskab

Musik

Alle elever fra 1.-6. klasse har 2 musiktimer om ugen. Bh-klassen har 1 lektion. Fra 7. klasse er musik i efteråret et valgfag, se nedenfor.  I forårssemesteret har 7., 8. og 9. 2 timers musik som de øvrige klasser.

Læs nærmere om Fagformål og beskrivelse for musik

Semesterfag

7.-9. klasse har et valgfag på tværs af årgangene, som vi kalder semesterfag. Her vælger eleverne for en periode mellem 4 tilbud inden for de praktisk/musiske fag.   I efterårssemesteret drejer det sig om 2 x 2 lektioner, i forårssemesteret 1 x 2 lektioner. 9. klasse afslutter hver periode med en fremlæggelse samt en udtalelse med karakterer.

Idræt

Idrætsundervisningen er organiseret i 4 storgrupper: 0.-2. klasse, 3-4. klasse, 5.-6. klasse samt 7.-9. klasse. Undervisningen foregår i sommerhalvåret på og omkring skolen, i vinterhalvåret på Koldingegnens Idrætsefterskole for 0.-4. klasse, i Ketchercenteret for 5.-6. klasse og i Bramdruphallerne for 7.-9. klasse. Desuden har eleverne 1 års svømmeundervisning i Slotssøbadet i 4. eller 5. klasse.

Læs nærmere om Fagformål og beskrivelse for idræt

Morgensamling

Hver dag efter 2. lektion mødes alle elever og lærere til morgensamling. På morgensamlingen er der fællessang, fortælling eller optræden.  Fortællingen deles mellem lærerne en uge ad gangen. Læreren vælger selv sit tema, alene eller sammen med sin klasse eller valghold. I løbet af året kommer vi langt omkring med historiske fortællinger og myter, fortællinger om verden og dens mysterier, oplæsninger og teaterforestillinger.

Fagdage

I årsplanen optræder fagdage. 5 i efteråret og 5 i foråret. På disse dage arbejder eleverne med ét fag eller tema. Hensigten er at give tid til fordybelse og at give plads til de aktiviteter, som kræver en hel formiddag eller mere. Fagdagene placeres på forskellige rullende ugedage.

Fordybelsesuge

I efteråret er der fordybelsesuge, hvor elever og medarbejdere sammen kan fordybe sig i et emne i en hel uge.

Temauge

I foråret arbejdes der med et fælles tema for hele skolen. I år er det Skolen i Skoven – forskønnelse og bevægelsesaktiviteter. 

Lejrskole og studieture

I maj-måned har vi en 3-dages lejrskole for hele skolen. Vi bytter skole med en anden skole et eller andet sted i Danmark. I foråret bytter vi skole med en anden friskole og holder lejrskole for alle skolens elever.

Desuden rejser 8. klasse til København og 9. klasse til Prag. Studieturerne finansieres ved forældrebetaling, tilskud fra støtteforeningen og gennem klassekassen.

 

Om projektarbejde

Gennem anvendelsen af projektarbejdsformen ønsker vi, at eleverne udvikler deres selvstændighed, kritiske tænkning, initiativ, samarbejdsevner, kreativitet og innovative formåen. Vi ønsker også at tilgodese udviklingen af elevernes motivation for læring ved at give dem mulighed for at forfølge egne læringsmæssige interesser og at sætte deres ny viden og erfaring ind i et større perspektiv.

Projektarbejdsformen på Kolding Friskole er kendetegnet ved en bevægelse gennem skoleforløbet fra det emneorienterede projektarbejde til det mere problemorienterede projektarbejde. Karakteristisk for det emneorienterede projektarbejde er, at eleven selv eller i grupper arbejder med at forstå et selvvalgt emne inden for en overordnet ramme, som læreren typisk har valgt. I tilknytning hertil går det problemorienterede projektarbejde et skridt videre. Ud over tilegnelsen af viden inden for et emne, skal denne viden nu også anvendes til at komme med løsningsforslag til konkrete problemer, som eleven finder interessante at arbejde med. Herved lægges der også vægt på elevernes evne til selv at definere problemstillinger inden for relevante fag- eller vidensområder.

Overordnet handler det om at få den enkelte elev til at tilegne sig viden, indsigt og færdigheder gennem processen og derpå at formidle resultaterne til andre i en eller anden form. Det kan være i form af en rapport, en digital eller mundtlig præsentation eller et musikstykke alt efter opgave og fagområde.

Teater/drama

Teaterforestillinger eller lignende indgår ofte i undervisningen, fortrinsvist i indskolingen og på mellemtrinnet. Der er tradition for, at vi hvert tredje år spiller teater eller musical med hele skolen i den fælles projektuge.

Ideen med dramaprojekterne er at arbejde med det forpligtende fællesskab og med udviklingen af de mange individuelle færdigheder, teateret kræver.

Specialundervisning

Elever, som har vanskeligheder med at lære de basale færdigheder i dansk og matematik, vil så vidt muligt få tildelt ekstra hjælp til dette. En hurtig indsats er vigtig, så når en elev i en klassetest viser sig at have faglige problemer, laves en plan for eleven således, at han/hun kan få hjælp til at udvikle sit faglige niveau. Specialundervisningstimerne ligger ofte uden for elevens skema, men kan også ligge parallelt med klassens timer. Timerne kan tildeles for kortere og længere perioder.

Til elever med særlige behov kan skolen via PPR søge ekstraordinært tilskud fra staten. Den tildelte støtte følger den enkelte elev. Støtten gives dels som faglig støtte og dels som støtte til situationer i skoledagen, hvor eleven er specielt udfordret. Støttetimerne læses af enten lærere eller pædagoger under hensyntagen til, hvilken form for støtte eleven har brug for. Støttelærerne/pædagogerne arbejder tæt sammen med klasselæreren og/eller faglærerne. Tilskuddet skal søges hvert år efter indstilling fra skolen og PPR.

Vi tilstræber at skabe kontinuitet i videst muligt omfang såvel af hensyn til den elev, der har brug for ekstra støtte som for klassens øvrige elever. Vi har løbende samarbejde med en PPR-psykolog bl.a. gennem pædagogiske fora.

Internationalt samarbejde

Skolen har gennem mange år jævnligt deltaget i samarbejdsprojekter med skoler i andre lande. Målet er at skabe udsyn og viden om andre lande, folk og kulturer og gerne hvor det er muligt, at eleverne bor hos hinanden landene imellem.

Klasserne

Eleverne er organiseret primært i årgange med 20 elever på hver årgang. Til hver årgang er knyttet 1 klasselærer, som underviser i dansk/projekttimerne.